Privacyverklaring

Het Openbaar VMBO & MAVO Zeist respecteert de privacy van u en gaat volgens de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeert het Openbaar VMBO & MAVO Zeist over de wijze waarop Openbaar VMBO & MAVO Zeist met persoonsgegevens omgaat.

Het Openbaar VMBO & MAVO Zeist is aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van de, aan het Openbaar VMBO & MAVO Zeist verbonden, leerlingen, ouders en medewerkers in de zin van de AVG.

Soorten persoonsgegevens

Om onderwijs aan te kunnen bieden en om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, moet het Openbaar VMBO & MAVO Zeist diverse persoonsgegevens van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers verwerken.

Het Openbaar VMBO & MAVO Zeist verwerkt uitsluitend persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden, zoals omschreven in de AVG:

• Toestemming van de betrokkene, voor een of meer specifieke doeleinden;

• Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst;

• Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

• Noodzakelijk om vitale belangen te beschermen;

• Noodzakelijk voor vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

• Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door het Openbaar VMBO & MAVO Zeist worden verwerkt:

• NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, pasfoto, IBAN, leerlingnummer, BSN, kopie identiteitsbewijs, diploma’s of overgangsbewijzen;

• Leerlingdossier vorige school en voortgangsgegevens;

• Overige wettelijk verplichte persoonsgegevens;

• Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de leerlingen en medewerkers met betrekking tot gezondheid en welzijn;

• Rapportages/verslaglegging die noodzakelijk is voor een goede begeleiding op het gebied van welzijn/gezondheid en onderwijs;

• Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving (bijvoorbeeld Wet Voortgezet onderwijs, Belastingwet, Wet op de Identificatieplicht, Wet verbetering poortwachter enz.).

Doeleinden

Om ingeschreven te kunnen worden bij het Openbaar VMBO & MAVO Zeist en om onderwijs te kunnen volgen is het noodzakelijk dat diverse persoonsgegevens worden verstrekt. Als deze gegevens niet verstrekt worden, is het mogelijk dat een leerling niet ingeschreven kan worden. Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het organiseren of het geven van onderwijs, de begeleiding van leerlingen, het voorzien in hun (extra) ondersteuningsbehoefte, dan wel het geven van studieadviezen;

• het verstrekken en/of ter beschikking stellen van leermiddelen;

• het bewaken van de veiligheid binnen de scholengroep en het beschermen van eigendommen van medewerkers, leerlingen en bezoekers;

• het bekend maken van informatie over de organisatie en leermiddelen als bedoeld, onder a en b, alsmede van informatie over de leerlingen op de eigen website;

• het bekend maken van de activiteiten van de organisatie, bijvoorbeeld op de website van de scholen of de website van het Openbaar VMBO & MAVO Zeist, in brochures, de schoolgids of via social media;

• het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;

• bij het uitvoeren en organiseren van activiteiten;

• het aanvragen van bekostiging, het behandelen van geschillen daarover en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

• het aangaan en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten, samenwerkingsrelaties met opdrachtnemers en contracten met leveranciers;

• de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving;

• juridische procedures waarbij het Openbaar VMBO & MAVO Zeist betrokken is.

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat gebruik verenigbaar is met de omschreven doelen van de verwerking. Voor andere doeleinden wordt expliciet om je toestemming gevraagd. Deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden. Daarvoor kun je contact opnemen met de leerlingenadministratie van de school.

Het Openbaar VMBO & MAVO Zeist verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is om de betreffende doelen te bereiken.

Rechten van betrokkenen

Als eigenaar van je persoonsgegevens (betrokkene) heb je volgens de privacywetgeving bepaalde rechten. Deze staan hieronder beschreven. Wil je gebruik maken van één van je rechten, dan kun je een verzoek hiervoor indienen bij de directeur van de school. De rechten van betrokkenen zijn:

1. recht op inzage: je kunt een verzoek aan de de directeur van de school richten om een opgave te krijgen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken en beheren.

2. recht op correctie: het corrigeren van fouten in de verwerkte gegevens.

3. recht om ‘vergeten te worden’: je kun een verzoek doen om je gegevens te verwijderen uit de bestanden van het Openbaar VMBO & MAVO Zeist. Hieraan zitten wel technologische en juridische beperkingen (bijvoorbeeld op basis van de Archiefwet).

4. recht op dataportabiliteit: je kunt een verzoek doen om je persoonsgegevens over te dragen aan een door jou aangegeven instantie.

Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens kan het Openbaar VMBO & MAVO Zeist gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van het Openbaar VMBO & MAVO Zeist optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij het Openbaar VMBO & MAVO Zeist daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving. Ontvangers van gegevens kunnen onder andere zijn DUO, leerplicht en de onderwijsinspectie.

Het Openbaar VMBO & MAVO Zeist draagt – samen met eventuele verwerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.

Procedure melden datalekken

Een ieder die betrokken is bij een verwerking van persoonsgegevens is verplicht om een datalek per ommegaande te melden. Dit kan via de directeur van de school. Een datalek is elke inbreuk waarbij persoonsgegevens zijn verloren, vernietigd, gewijzigd, verstrekt of toegankelijk zijn gemaakt.

Cameratoezicht

Het Openbaar VMBO & MAVO Zeist beschermt je veiligheid en eigendommen onder andere via cameratoezicht in de gebouwen. De beelden van deze camera’s worden automatisch vernietigd na twee weken, tenzij op de beelden een incident is vastgelegd. Dan worden de beelden bewaard tot het incident is afgehandeld of worden de beelden overgedragen aan de politie.

Cookies

Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies: eenvoudige kleine bestandjes die door de browser worden opgeslagen op je computer. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

.

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Het Openbaar VMBO & MAVO Zeist is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacy-beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Bewaartermijnen

Het Openbaar VMBO & MAVO Zeist bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens op grond van wet- of regelgeving verplicht is.

Hiervoor gelden de volgende termijnen:

• Gegevens over verzuim en afwezigheid en in- en uitschrijving moeten 5 jaar worden bewaard nadat de leerling is uitgeschreven.

• Gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen, moet door de school tot 3 jaar na het vertrek van de leerling worden bewaard.

• Conform het Examenbesluit moet het centraal examen, inclusief de cijferlijsten, minstens 6 maanden worden bewaard.

Bewustwording

Het Openbaar VMBO & MAVO Zeist werkt voortdurend aan het vergroten van de bewustwording van de medewerkers en leerlingen over het veilig werken met persoonsgegevens.

Wijzigingen

Het Openbaar VMBO & MAVO Zeist behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen, opmerkingen of klachten

Het Openbaar VMBO & MAVO Zeist stelt jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als je van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door het Openbaar VMBO & MAVO Zeist, kun je dit rechtstreeks laten weten aan de directeur van de school.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de AP.

Privacyverklaring Openbaar VMBO & MAVO Zeist

juli 2018