Aanmelden - ovmz

Aanmelden/instromen

Als je kiest voor het Openbaar VMBO en MAVO Zeist, kies je voor een kleinschalige school op een prachtig landgoed. We willen elkaar graag goed leren kennen op OVMZ! Ook wanneer je in leerjaar 2 of hoger instroomt besteden we hier veel aandacht aan. Dit doen we door samen op kamp te gaan, veel aandacht te besteden aan groepsvorming en bijvoorbeeld door op huisbezoek te gaan.

Aanmelding klas 1

Op OVMZ loten we zeer waarschijnlijk niet. Alle leerlingen die in de eerste ronde worden aangemeld zijn van harte welkom. Per aanmelding wordt bekeken of de leerling plaatsbaar is. We bekijken dan of het niveau passend is en of wij de nodige ondersteuning kunnen bieden.

Aanmelden voor OVMZ kan vanaf 25 maart 2024 via de basisschool. Als de leerling in groep 8 zit, dan volgt de basisschool de POVO-procedure en doen zij de aanmelding digitaal.

Hierna gaan aan we slag met het samenstellen van klassen en koppelen van mentoren aan klassen. Op woensdag 19 juni 2024 is er een kennismakingsmiddag met de mentoren en je nieuwe klasgenoten. Daarnaast kom je samen met je ouders kennismaken met je mentoren voor de zomervakantie.

Aanmeldformulier klas 1 (voor aanmeldingen gedurende het schooljaar)

Aanmelding klas 2, 3 en 4 OVMZ

Leerlingen kunnen zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen en door te sturen naar leerlingenadministratie@ovmz.nl.

Wanneer de school van herkomst een positief advies geeft over inzicht, inzet en motivatie en het dossier compleet is, wordt met al deze leerlingen een intakegesprek ingepland. In dit intakegesprek wordt de motivatie besproken en wordt gekeken of het niveau passend is en of wij de juiste ondersteuning kunnen bieden.

Wanneer het intakegesprek positief verlopen is, kijken we of er voldoende ruimte is in het betreffende leerjaar en wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen.

Aanmeldformulier klas 2

Aanmeldformulier bovenbouw Basis & Kader

Aanmeldformulier bovenbouw Mavo

Procedure doorstromen TL4 naar havo 4 OLZ

Per 1 augustus 2020 is het doorstroomrecht voor tl- en havoleerlingen geregeld in de ‘Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’. Dit betekent het volgende:

  • Alle leerlingen met een TL4 diploma krijgen de kans om door te stromen naar havo 4.
  • De deadline voor aanmelden havo 4 is 1 april in het jaar voorafgaand aan het schooljaar van instromen. Leerlingen die zich later aanmelden, kunnen nog worden geplaatst afhankelijk van de ruimte die er is.
  • Leerlingen kiezen profielen en vakken die aansluiten bij de vakken waarin ze op het vmbo examen hebben gedaan.
  • Na aanmelding voor 1 april bij eerste keuze OLZ wordt de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek en zal er een advies uitgebracht worden wat betreft vakkenkeuze, motivering en slagingskans voor het havo. Dit gesprek heeft een adviserend karakter.

Aanmeldformulier TL4 doorstromen naar havo 4 OLZ