Aandacht - ovmz

Onderwijs met aandacht

  • Meer mentoraat.

De mentor is de docent met wie de leerlingen de dagelijkse gang van zaken, resultaten en eventuele problemen bespreken. Ook leert de mentor de leerlingen studievaardigheden en sociale vaardigheden. In de mentorlessen wordt dit soms met de hele klas, soms individueel besproken.

  • Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij het onderwijs- en leerproces.

De mentor zoekt wanneer noodzakelijk contact met de ouders/verzorgers. Komen ouders/verzorgers en mentor er samen niet uit, dan worden problemen besproken met de teamleider en waar nodig met de schoolleiding.

  • Leerlingenraad

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen. De raad overlegt regelmatig met de schoolleiding over alle zaken op school die de leerlingen raken. Op die manier wordt de inbreng van de leerlingen gebruikt bij de ontwikkeling van het schoolbeleid.