Medezeggenschap - ovmz

Medezeggenschap

De scholengroep waartoe het Openbaar VMBO en MAVO Zeist behoort, NUOVO, heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR). De MR is een belangrijk overlegorgaan binnen de school. Zijn bevoegdheden zijn wettelijk geregeld. De raad heeft regelmatig overleg met het bestuur. De raad beslist mee over alle belangrijke zaken die de scholengroep aangaan zoals financiën, verbouwing, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening.

De MR telt maximaal 18 leden en streeft naar een evenredige vertegenwoordiging van personeelsleden, ouders en leerlingen van de drie scholen. Er zijn ieder schooljaar posities vacant. Voor een goed functioneren van de MR is het belangrijk om vacatures snel in te vullen. Verkiezingen worden gehouden zodra er meer kandidaten zijn dan vacatures. Omdat het in de praktijk moeilijk blijkt om kandidaten te vinden voor de leerling-geleding spannen de MR en de schoolleiding zich in om actieve leerlingenraden binnen de school te hebben, voor het Openbaar VMBO en MAVO Zeist is er een leerlingenraad en hieruit zullen twee leerlingen in de MR zitting nemen.

Contact

Ouders, personeelsleden en leerlingen die geïnteresseerd zijn voor een functie in de MR kunnen zich bij de secretaris melden: dhr. M. Funke, mfunke@openbaarlyceumzeist.nl.